Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Considerable elements of landscape on area of Brno’s parts called Útěchov, Soběšice and Ořešín
Written by (author):
Ing. Hana Kodymová
Department:
Thesis supervisor: JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D.
Opponent:Ing. Hana Králová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Významné krajinné prvky brněnských městských částí Útěchov, Soběšice a Ořešín
Summary:
Tato diplomová práce se zabývá registrovanými významnými krajinnými prvky (VKP) na území brněnských městských částí Útěchova, Soběšic a Ořešína. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se významným krajinným prvkem rozumí ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Diplomová práce popisuje těchto celkově dvanáct lokalit, hodnotí jejich současný stav, případně péči, která je na nich realizována. Popis je doprovázen fotografiemi a také mapovými specifikacemi lokalit. V rámci diplomové práce bylo navrženo rovněž několik opatření, která by tento stav mohla zlepšit, nebo zvýšit povědomí veřejnosti o daných významných krajinných prvcích. Popisovaná katastrální území spolu vzájemně sousedí, přičemž vytvářejí severní, až mírně severovýchodní okraj celkového území města Brna. Nacházejí se cca 8 -- 12 km od centra města směrem na sever.
Key words:
Významný krajinný prvek, Ochrana přírody a krajiny, Registrace VKP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D..