Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Czech-Turkish business cooperation according to religious and cultural differences.
Written by (author):
Ing. Kateřina Zemanová
Department:
Thesis supervisor: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Česko-turecká obchodní spolupráce s přihlédnutí k náboženským a kulturním zvyklostem
Summary:Diplomová práce se věnuje vzájemné obchodní spolupráci mezi Českou repub-likou a Tureckem. V práci byly vybrány základní charakteristiky obou zemí a vzájemně porovnány. Především se komparují ukazatele ekonomického vývo-je -- HDP, nezaměstnanost, inflace, DPH a zahraniční obchod Turecka. Pomocí regresní analýzy je určena míra závislosti mezi vybranými ukazateli a exportem (importem). V práci jsou dále popsány základní rozdíly v rámci kul-turních specifik.Doplňujícím zdrojem dat je kvalitativní výzkum provedený hloubkovými rozhovory s českými podnikateli, kteří obchodně s Tureckem spo-lupracují a kteří poskytli pro účely této práce své zkušenosti a poznatky. Na základě všech zjištěných výsledků jsou stanovená doporučení ohledně pří-padné budoucí kooperace mezi zeměmi.
Key words:Regresní analýza, Ekonomické ukazatele, Zahraniční obchod, Česká republika a Turecko, Vzájemná spolupráce, Kulturní a náboženské odlišnosti.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D..