Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Possibilities of utilization of biologically degradable components from municipal waste
Written by (author): Ing. Markéta Létalová
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Možnosti využití biologicky rozložitelných složek z komunálního odpadu
Summary:
V komunálním odpadu je obsaženo cca 40 % biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) ukládaných na skládku. Směrnice EU nás nutí, abychom toto množství snižovali a proto je taky zpracována tato práce. Bioodpad se dá zpracovávat několika způsoby. Práce se zabývá jednou z nich, kompostováním a jeho hlavním produktem, kompostem. Práce se zabývá možnostmi nakládání s BRO v regionu Hustopečsko. Na základě zjištěných informací o množství vznikajících bioodpadů z komunální sféry, čistíren odpadních vod, zemědělství, a dalších je navrženo několik variant umístění kompostáren v tomto regionu a jejich ekonomické zhodnocení.
Key words:
ekonomické hodnocení kompostárny, biologicky rozložitelný odpad, návrh kompostárny, kompostování, technické zařízení pro zpracování bioodpadu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc..