Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Prostorová struktura vegetace geobiocenóz NPR Habrůvecká bučina
Autor: Ing. Václav Kugler
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:doc. Ing. Zdeněk Ambros, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Prostorová struktura vegetace geobiocenóz NPR Habrůvecká bučina
Abstrakt:V roce 2007 byl na území Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina založen transekt o rozměrech 40 x 640 m, o ploše 2,56 ha za účelem popisu struktury dřevinného patra a synusie podrostu. Na transektu byla zachycena struktura na vzájemně blízkých lesních typech 3S2, 3S7, 4H1, 4H2 a 4W4. Bylo provedeno fytocenologické snímkování na plochách 5 x 5 m. Bylo zachyceno 119 snímků, determinováno 15 druhů cévnatých rostlin a dva druhy mechorostů. Sdružení taxonů do trofických řad ukázalo jejich dobře zřetelnou dynamiku. Na transektu bylo měřením zachyceno 693 stojících stromů, 241 pařezů a 69 kusů ležícího mrtvého dřeva. Celková zásoba stojících stromů činila 1328 m3, celková vypočtená zásoba ležícího mrtvého dřeva činila 28 m3. Výšky a tloušťky stromů byly statisticky porovnány; jednak mezi plochami lesních typů a dále mezi plochami půdních typů. Typologické plochy by bylo vhodné porovnávat minimálně v rámci souborů, protože porovnání v rámci lesních typů neukázalo dostatečně přesvědčivé rozdíly. Porovnávání v rámci skupin lesních typů prokázalo odlišnost SLT 4H. Hodnocení růstových charakteristik stromů v rámci půdního typu neprokázalo markantní rozdíly mezi segmenty.
Klíčová slova:buk, struktura, Habrůvecká bučina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Dr. Ing. Jan Štykar.