Projekty


Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Sociální aspekty využívání lesů představují specifikaci diferencovaných porostních typů v životním prostředí člověka, metodické návody hodnocení specifických účinků lesů a predikci ekonomických potřeb společnosti ve vztahu k lesnímu ekosystému. Výsledkem úkolu byla v první fázi diferenciace podkladů sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce a jejich zapracování do systematiky hodnotových potenciálů funkcí lesů ČR. Druhá fáze řešení byla zaměřena na formulaci faktoru aktuálního společenského zájmu (FAZ), jako vyjádření míry aktuální společenské poptávky po funkcích lesa.
Druh projektu:eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 1999
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel
RNDr. Vladimír Šedivý, CSc.Řešitel


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
MSM 434100005Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny. Od koncepce k realizaci.prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený