ProjektyHelp


Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základní informace
   
      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem úkolu je vývoj metody finančního vyjádření ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech v návaznosti na metodické postupy hodnocení funkcí lesa, resp. finančního vyjádření újmy na funkcích lesa podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004). V prvním roce řešení byla provedena vstupní analýza údajů sloužících v provozní praxi k vyjadřování poškození lesních porostů zvěří. Dále byly posouzeny možnosti implementace uvedených parametrů do metody Vyskot a kol. 1996 -- 2004.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
5
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Řešitel
Pracovník
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.Pracovník