Projekty


Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zaměřen na formulaci způsobů omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa, jeho nositelem je Ústav pro výzkum lesních ekosystémů (IFER). Část zpracovávaná autory je formulována jako hodnocení vlivu spárkaté zvěře na funkce lesních ekosystémů. Řešení úkolu spočívá ve vyjádření ekologické újmy vznikající v důsledku škod zvěří Podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004). Ekologická újma v důsledku škod zvěří je vyjádřena jako rozdíl hodnoty celospolečenských funkcí lesa v porostech chráněných (oplocení) a nechráněných před zvěří. V prvním roce řešení byla provedena analýza vstupních dat a formulována metodika výpočtu ekologické újmy s využitím dat statistické inventarizace lesů.
Druh projektu:Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Identifikácia projektu:VaV-SE/640/5/03
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:SE/640/5/03
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6
Počet výsledkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.Pracovník
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.Pracovník
Ing. David SmítkaPracovník