ProjektyHelp


Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základní informace
   
   
Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zaměřen na formulaci způsobů omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa, jeho nositelem je Ústav pro výzkum lesních ekosystémů (IFER). Část zpracovávaná autory je formulována jako hodnocení vlivu spárkaté zvěře na funkce lesních ekosystémů. Řešení úkolu spočívá ve vyjádření ekologické újmy vznikající v důsledku škod zvěří Podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004). Ekologická újma v důsledku škod zvěří je vyjádřena jako rozdíl hodnoty celospolečenských funkcí lesa v porostech chráněných (oplocení) a nechráněných před zvěří. V prvním roce řešení byla provedena analýza vstupních dat a formulována metodika výpočtu ekologické újmy s využitím dat statistické inventarizace lesů.
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Identifikace projektu:
VaV-SE/640/5/03
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
SE/640/5/03
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6
Počet výsledků na projektu:
10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.Pracovník
Pracovník
Pracovník