ProjektyHelp


Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základní informace
   
      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je získat podklady a navrhnout postupy pro rozhodovací procesy při minimalizaci nežádoucích účinků sucha v zemědělství. V rámci řešení projektu budou vymezeny oblasti ČR postihované suchem v současné době a predikované podle modelů možné klimatické změny. Na základě výstupů získaných z těchto modelů bude zpracována vědecká studie zachycující vlik klimatické změny na výnosy vybraných plodin, včetně zachycení výskytu stresu suchem v kritických vývojových fázích v případě absence závlah. Bude zjištěn vývoj vláhových deficitů plodin se zřetelem na půdní vlastnosti a vývoj potřeby vody pro závlahy.Bude vypracován informační systém pro řízení režimu závlahy zemědělských plodin a rozhodování o optimálním využití nedostatkové závlahové vody, získány podklady pro návrh způsobu optimalizace vláhových poměrů půd, plodin, krajiny a poznatky o problémech v provozu závlah a navrženo jejich řešení.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:
QF3100
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QF3100
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2003
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
8
Počet výsledků na projektu:50

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
metodický řešitel
řešitel
doc. Ing. Jiří Filip, CSc.řešitel
řešitel
řešitel
Ing. Jan Brotandalší pracovník
RNDr. Mojmír Kohut, Ph.D.další pracovník
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
další pracovník