Projekty


Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu

Garant: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Malé a střední podniky zaujímají významné postavení v ekonomice EU, zejména v oblasti zaměstnanosti. Jejich působení na jednotném trhu je však limitováno řadou překážek. Za nejvýznamnější lze považovat překážky v podobě odlišných národních právních úprav oblasti účetnictví a daní. V současné době je zřejmé, že musí dojít k harmonizaci systémů účetnictví a daní jednotlivých zemí. Cílem projektu je provést komparaci možných přístupů k harmonizaci v oblasti účetnictví SME, dále analyzovat dopady neexistující harmonizace v uvedených oblastech na účast SME na podnikání v rámci jednotného trhu. Rovněž bude provedena analýza možností implementace standardů pro SME do právní úpravy účetnictví v ČR v návaznosti na segmentaci SME (fakultativní a obligatorní sestavování účetních závěrek SME dle standardů pro SME s případnou vazbu na jednotnou metodiku stanovení základu daně z příjmů), identifikace nákladů a přínosů spojených s implementací standardů pro SME do podnikové sféry.
Druh projektu:
GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Identifikace projektu:
402/07/0547
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
GA402/07/0547
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:
49

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
řešitel