ProjektyHelp


Tvorba multimediálních učebních textů předmětu Ochrana lesa.

Garant: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
Financování      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je zmodernizovat výuku předmětu Ochrana lesa využitím nové presentační a zobrazovací techniky, zefektivnit ji zařazením kvalitních obrazových materiálů a představením aktuálních problémů, v širší míře umožnit a podnítit navazující samostudium. Konkrétními cíly (výstupy) jsou multimediální prezentace přednášek a cvičení pro přímou výuku i pro individuální studium prostřednictvím školní sítě. Cílem zpracování multimediálních prezentací je také inovace obsahu předmětu (především představení aktuálních problémů, využití nové odborné literatury a výsledků výzkumu), dílčím cílem potom zpracování rozsáhlého existujícího obrazového materiálu a jeho doplnění o materiál nový. Z hlediska organizace výuky je hlavním cílem projektu umožnit větší variabilitu výuky, zlepšit podmínky pro rozšiřující studium a umožnit snadnou a rychlou aktualizaci presentovaných témat. V průběhu řešení projektu byla zdigitalizována celá řada fotografií z archívu ústavu a doplněna širokým spektrem nových fotografií (zejména fotografie lesnicky významného hmyzu pro presentace cvičení). Doplněním techniky a softwarového vybavením byly vytvořeny velmi kvalitní podmínky pro zpracování výstupů tohoto projektu i pro účinnou a formálně kvalitní presentaci těchto výstupů ve výuce. Vybavení pořízené z prostředků grantu je blíže specifikováno v Komentáři k "Výkazu hospodaření s přidělenými prostředky". Z prostředků fakulty byl pořízen na ústav nový dataprojektor InFocus. V současné době lze presentace v PowerPointu souběžně využívat v obou cvičebnách ústavu, bez problémů je lze použít také k přednáškám, všechny posluchárny fakulty jsou totiž vybaveny vestavěnými dataprojektory. Obsah powerpointových výukových presentací "OCHRANA LESA -- PŘEDNÁŠKY" a "OCHRANA LESA -- CVIČENÍ" je určen pro studenty magisterského studia -- předmět Ochrana lesa. Ukázky presentací (přednáška 6, cvičení 5) jsou ve formě .pdf souborů přílohou závěrečné zprávy v systému ISAAR-F (systém neumožňuje přílohy ve formátu .ppt). Obsah síťové presentace "OCHRANA LESA" je koncipován tak, aby kromě magisterského studia mohl být využíván i studenty bakalářského studia (zejména pro studium v rámci předmětu Základy ochrany lesa) a doktorského studia, včetně kombinovaných forem všech studijních programů. Kromě základního textu (v podstatě totožného s textem presentace "Ochrana lesa -- přednášky") obsahuje četné odkazy na webové stránky české i zahraniční zabývající se jednotlivými aspekty či problémy podrobněji. Presentace "AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OCHRANY LESŮ" je koncipována jako studijní materiál pro studenty všech stupňů studia, v současné době stručně upozorňuje na některé nové či významné problémy zdravotního stavu lesů a na stav poznání o příčinách, důsledcích a obranných opatřeních spojených s těmito problémy. Stejně jako u všech dalších výukových aplikací se i u této předpokládá průběžná aktualizace a doplňování o nová témata a poznatky. Pro výuku je v dispozici ve třech formách, jako presentace v PowerPointu (pro přímou výuku), jako webová stránka (pro samostudium) a jako soubor ve formátu .pdf (ke stažení i prohlížení na webových stránkách Ústavu ochrany lesů a myslivosti -- http://www-ldf.mendelu.cz/ldf/ustavy/ochrana/uolm_studium.html). Obsah projektu FRVŠ byl oproti předkládanému návrhu v průběhu realizace rozšířen o webovou presentaci "FOREST PROTECTION I. -- CONCEPT, ABIOTIC AND ANTHROPOGENIC STRESS FACTORS", která bude využita pro zahraniční studenty v rámci programu Sokrates či jiných studijních pobytů.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:FRVŠ 223/2004
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0