ProjektyHelp


Podpora interaktivní výuky předmětů vyučovaných na Ústavu ochrany lesů a myslivosti.

Garant: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
Financování      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem řešení bylo provést inovaci předmětů vyučovaných na Ústavu ochrany lesů a myslivosti, s cílem zefektivnit výuku představením kvalitních obrazových materiálů, konkrétních aplikací i prezentací vlastních výsledků tvůrčí činnosti, včetně nejnovějších poznatků oboru. Vytvořit multimediální prezentace umístěné na webu: Lesnická fytopatologie, Choroby a škůdci lesních a okrasných dřevin, Tree pathology, Aplikovaná zoologie a ekologie živočichů. Vytvořit výukové prezentace předmětů Lesnická fytopatologie, Fytopatologie, Ochrana dřevinné vegetace, Aplikovaná zoologie a ekologie živočichů (v případě tohoto předmětu se navíc jedná o nový předmět na fakultě), Ochrana ovzduší a Ochrana životního prostředí. Umožnit přístup k studijním materiálům, včetně výsledků vědecko-výzkumné činnosti a prací studentů, prostřednictvím školní sítě. Podpořit aktivní znalosti Internetu studenty ve vztahu k jednotlivým předmětům (práce se specializovanými weby), zavézt interaktivní výuku využívající internetové zdroje (např. on-line ukázky speciálních monitorovacích systémů či satelitních snímků ). Umožnit pružnější inovace obsahu přenášek a seminářů. Řešitelem a spoluřešitelem byly vytvořeny počítačové prezentace přednášek v programu Microsoft PowerPoint pro předměty Lesnická fytopatologie (Jankovský), Fytopatologie (Jankovský), Ochrana dřevinné vegetace (Jankovský), Aplikovaná zoologie a ekologie živočichů (Čermák), Ochrana ovzduší (Čermák) a Ochrana životního prostředí (Čermák). Náplň prezentací předmětů vychází z nové koncepce výuky zpracované v letošním roce s ohledem na tento projekt a s ohledem na nové studijní plány dané otevřením bakalářského studia v minulém školním roce (viz příloha 1 Koncepce výuky). Prezentace využívají bohatý obrazový materiál získaný letos i v průběhu několika posledních let (zejména z oblasti fytopatologie) a také starší obrazový materiál (diapozitivy různých formátů), který byl pro tento projekt zdigitalizován. Pro potřeby pořizování obrazového materiálu byl z prostředků projektu pořízen nový digitální fotoaparát Olympus C – 4000 sloužící především k pořizování fotografií v terénu. Velká část obrazového materiálu, který byl zpracován při řešení tohoto projektu, zůstává mimo dosavadní prezentace pro využití ve cvičeních či v dalších předmětech, pro které chceme prezentace připravit v následujících letech (Ochrana lesa, Aplikovaná mykologie apod., viz příloha 1 Koncepce výuky). Bohatý obrazový materiál zlepšuje kvalitu a názornost výuky, umožňuje aktivní přístup studentů k přednášeným informacím, např. porovnáváním slovně popisovaných druhových znaků se zobrazenými exempláři. Prezentace pracují s hypertextovými odkazy a díky napojení učebny na síť umožňují prezentaci důležitých internetových zdrojů informací. Toto propojení je významné především ve výuce Ochrany ovzduší a Ochrany životního prostředí, kde informace rychle stárnou (aktuální stav životního prostředí, legislativa apod.) a Internet tak je často nejlepším, popřípadě dokonce jediným zdrojem nových informací. Studenti se díky tomuto projektu seznamují z řadou www stran významných českých i světových organizací či programů (ČHMÚ, ministerstva, WWF, UNEP, IUCN, CITES apod.), učí se pracovat (v rámci cvičení) s užitečnými aplikacemi a síťovými databázemi, které mohou uplatnit ve studiu i v praxi (např. Automatizovaný imisní monitoring, informační systém EIA, Integrovaná prevence a omezování znečištění - IPPC, Registr zdrojů znečištění ovzduší apod.). Všechny vytvořené prezentace jsou používány ve výuce již v tomto školním roce, předměty zahrnuté do tohoto projektu absolvovalo cca 350 studentů.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:FRVŠ 1331/2003
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0