Projekty


Testování účinnosti nanočástic kovového železa a jejich kompozitů s uhlíkovou matricí v biologických procesech

Garant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Využití odpadní organické hmoty prostřednictvím výroby bioplynu je velmi slibným a obecně akceptovaným trendem v oblasti zacházení s odpady i s problematikou obnovitelné energie. Proces výroby bioplynu má stále určitá omezení, ovlivněné především variabilitou použitého odpadu. Jedním z nejdůležitějších parametrů zařízení na výrobu bioplynu je složení a kvantitativní uvolňování vyvíjených plynů. V tomto projektu je testováno, jak může být výroba bioplynu optimalizována využitím kovových nanočástic do procesu rozkladu kalu. Proces výroby bioplynu byl sledován v 6 až 8 reaktorech (každý 130 l) naplněných splaškovým kalem.
Druh projektu:Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracoviště:Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Identifikace projektu:
227/9510/SV2170011
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:16. 01. 2017
Datum ukončení projektu:01. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0