Projekty


Botanický monitoring vybraných agroenvironmentálních opatření

Garant: Ing. Jan Winkler, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Podoba zemědělské krajiny se během 20. století výrazně změnila. Tyto změny měly za následek snížení druhové pestrosti v zemědělské krajině a přispěli k její uniformitě. Agroenvironmentální opatření mají tyto změny zvrátit a pomoci navrátit zemědělské krajině její původní diverzitu rostlin a živočichů. V rámci projektu bude proveden botanický monitoring vybraných agroenvironmentálních opatření v provozních podmínkách. V rámci sledování bude provedeno vyhodnocení aktuálního a potencionálního zaplevelení. Projekt bude vypracováván ve spolupráci s vybranými zemědělskými družstvy, kterým budou získané výsledky projektu předány.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav biologie rostlin (AF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:02. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0