Projekty


03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízký

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
      Výsledky
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V oblasti Kněhyně budou monitorovány populace obratlovců (drobných savců, kopytníků, ptáků a podle možnosti i dalších). Na základě změn abundance, indexu biodiverzity, míry impaktu na lesní obnovu bude možné odvodit míru transformace z hospodářského lesa na les přírodě blízký. Hypotéza: V lesních porostech přírodě blízkých bude vyšší biodiverzita obratlovců. Budou zde fungovat přirozené autoregulační systémy a proto bude nižší impakt herbivorních druhů (kopytníků i drobných savců) na přirozenou obnovu lesních porostů než v obhospodařovaných horských lesních porostech. Výzkum úlohy obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízký je založen na každoročním monitorování jejich výskytu a zjišťování vzájemných vztahů (impaktu) k obnově lesa. Čím delší časová řada získaných dat tím lépe vystihuje dynamiku a vývoj populací v měnících se podmínkách v průběhu roku i let (př. semenné roky) a postihuje tak širší variabilitu vzájemných vlivů.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
03/06/02
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízký (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:2
Počet výsledků na projektu:
21

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.Řešitel
Spoluřešitel