Projekty


Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Změna geopolitických poměrů ke konci 20. stol. měla příznivou environmentální odezvu. Dřívější vysoká zátěž prostředí znečištěním ovzduší (imisemi) v kontinentálním měřítku se výrazně snížila a nejvíce postižené ekosystémy horského lesa začaly regenerovat. Protože je zjevné, že regenerace horského lesa bude pokračovat, je v celospolečenském zájmu přehodnotit způsoby nakládání s lesem. Proto navrhovaný dílčí výzkumný záměr soustředí kapacitu na řešení se syntézními výstupy v pohořích příkladných pro danou problematiku – Krušné hory, Orlické hory, Beskydy, Jeseníky. Nově se vyvíjející klimatické podmínky (možné globální změny) a imisní situace, uskutečňované revitalizační procesy na rozsáhlých imisních územích v ČR a následná obnova lesních porostů vyžadují vymezení opatření, která zabezpečí nejen produkční stabilitu nových porostů, ale posílí i ostatní funkce lesa. Uvedená výzkumná aktivita je v souladu s celosvětovým přístupem. Horský les je považován za citlivý a přitom pro společnost nenahraditelný útvar, proto je mu věnována pozornost světovými vládními i nevládními organizacemi (FAO, IUFRO, IUCN).
Druh projektu:
TS VZ (Tematický směr výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
DZ 03
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:2
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Koordinátor VZ
Koordinátor dílčího záměru