Projekty


01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   
   
Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Obratlovci jsou významnou součástí ekosystému lužního lesa. Řada skupin je, díky svým vlastnostem, vhodných k indikaci změn, které v ekosystémech probíhají. Cílem úkolu je studium a monitoring vybraných skupin obratlovců na pokusných plochách lužního lesa s různým stupněm využívání člověkem (např. rezervace, produkční les apod.) a podle charakteru jejich sledovaných společenstev pak posouzení možného indikačního vlivu. Studium bude zaměřeno převážně na společenstva drobných zemních savců. Pokud bude možno spektrum skupin obratlovců rozšířit (bakalářské, diplomové, doktorské práce) bude tento úkol navýšit i o ně. Šlo by zejména o společenstva ptáků, popř. obojživelníků či šelem. U všech sledovaných skupin obratlovců bude zjišťována druhová diverzita a charakter společenstev, jako např. dominance a ekvitabilita jednotlivých druhů a podle množství získaných dat i vlastnosti populací a jejich vitalita. K přesné lokalizaci ploch a ke sledování životních projevů vybraných druhů obratlovců (lokalizace hnízd, kolonií, biotopů, pasťových transektů apod.) bude využito metody GPS. Jednotlivé pokusné plochy budou pak porovnány a vyhodnocením získaných dat jak dominantních tak vzácných a stenovalentních druhů bude možno usuzovat na změny ve společenstvech obratlovců, které tak indikují určité změny v celém ekosystému. Posouzení změn dlouhodobějšího charakteru bude možné srovnáním výsledků s již publikovanými výstupy z dřívějších let. Při konečném zhodnocení lze doporučit management území pro vybrané obratlovce (např. drobné savce) díky vyhodnocení Redundanční analýzou (RDA), programu CANOCO.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/06/07
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
37

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Spoluřešitel
Řešitel