Projekty


Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočin

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V dílčím záměru bude řešen okruh problémů zaměřených zejména na obnovení a udržení stabilních lesních ekosystémů v 3. až 5. lesním vegetačním stupni. Bude studován produkční potenciál a stabilita smíšených porostů chlumních oblastí i možnosti přeměn smrkových monokultur na druhově a prostorově strukturovanější les v oblasti Českomoravské vysočiny. Součástí řešení bude rovněž modelování pěstebních a těžebních nákladů a zjišťování předpokládaných výnosů. Velmi cenné poznatky k této problematice budou získány i vyhodnocením 40 až 50letých řad pozorování na stacionárech Lesnické a dřevařské fakulty. Značná pozornost bude věnována analýze působení stresových faktorů z pohledu rizika rozpadu stávajících smrkových monokultur. Významnou součástí dílčího záměru bude i hodnocení takových technických prostředků a technologických postupů při obnově a výchově lesních porostů, které vykazují minimální negativní vlivy na lesní prostředí a souběžně jsou v souladu s psychosomatickými schopnostmi člověka. V rámci záměru bude předložen návrh multifunkčního využívání lesů v krajině včetně konkrétního hodnocení všech funkcí lesních ekosystémů v biologických i technických aspektech.
Druh projektu:
TS VZ (Tematický směr výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
DZ 02
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Koordinátor VZ
prof. Ing. Petr Kantor, CSc.Koordinátor dílčího záměru