ProjektyHelp


Hodnotenie odolnosti vybraných podpníkov k fytoplazme ESFY s využitím Real time PCR

Garant: Ing. Jana Nečasová


Základní informace
   Pracovníci
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je svojou náplňou zameraný na štúdium interakcií u vybraných druhov podpníkov po umelej inokulácii fytoplazmou ESFY. U testovaných podpníkov, u ktorých bola v predchádzajúcich experimentoch preukázaná vyššia alebo nižšia odolnosť bola vykonaná umelá inokulácia (očkovaním) rôzne virulentnými kmeňmi fytoplazmy ESFY. Na inokulovaných rastlinách bude hodnotená variabilita a intenzita symptomatického prejavu ako vplyv rôzne virulentných kmeňov ESFY. Pre overenie reakcie testovaných genotypov na infekciu fytoplazmou bude optimalizovaná metóda kvantifikácie DNA s využitím Real time PCR. Možno predpokladať, že u genotypov s vyššou odolnosťou by mali byť po kvantifikácii získanej DNA hodnoty nižšie, ako dôsledok obrannej reakcie rastliny. Naopak u citlivých genotypov budú hodnoty vyššie. Medzi symptomatickým prejavom a koncentráciou patogénu budú hľadané špecifické korelácie.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
1/2013/591
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Dr. Ing. Boris Krška
garant
Spoluřešitel
Ing. Jana Nečasová
řešitel