Projekty


Hodnocení celospolečenských funkcí lesa na vybrané části území přírodního parku Český les

Garant: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cílem projektu bude analýza potřeb společenských zájmů v lesních ekosystémech v souvislosti s ochranou přírody a krajiny. Bude provedena analýza přírodních poměrů území a současného stavu využití území. Zanalyzovány budou potenciální funkční schopnosti lesů a reálné funkční účinky lesů území. Bude proveden rozbor a vyhodnocení společenské potřeby s ohledem na zájmy ochrany přírody. Na základě zjištěných výsledků budou navržena rámcová opatření managementu území a také konkrétní specifická opatření hospodaření v území. Konkrétní výstupy budou použity pro disertační práci řešitelky. Nadstandardnost řešení spočívá v hloubce řešení problematiky v daném území, jelikož nikdy v řešeném území neproběhlo hodnocení celospolečenských funkcí lesa v takovém rozsahu, a v navázání hodnocení funkcí lesů a ochrany přírody a krajiny. Vzhledem k chystanému vyhlášení území chráněnou krajinnou oblastí nabývá kvantifikace funkcí lesů na větším významu. Výsledky budou využity jako ukázka praktického řešení hodnocení funkcí lesů ve výuce předmětů zajišťovaných Ústavem lesnických staveb a meliorací, zejména v předmětech zaměřených na hodnocení funkcí lesa a na tvorbu a ochranu krajiny. Jednalo by se především o předměty Environmentologie, Environmentální funkce dřevinné vegetace, Krajinná rekreologie, Lesnické meliorace, Zpřístupňování lesa, Územní plánování, Rekultivace a revitalizace. Především z důvodů vazeb na ochranu přírody a krajiny je předpokládáno využití výsledků ve větším spektru vyučovaných předmětů celé lesnické a dřevařské fakulty. Výsledky mohou být využity při rozvoji území a začleněny do návrhů managementu území.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracovisko:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Identifikácia projektu:
2807/2005
Stav projektu:
Obhájený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2
Počet výsledkov projektu:
2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.hlavní řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.spoluřešitel