Projects


Evaluation of all-society forest functions in the selected part of nature park Český les

Supervisor: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.


Basic information
         


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cílem projektu bude analýza potřeb společenských zájmů v lesních ekosystémech v souvislosti s ochranou přírody a krajiny. Bude provedena analýza přírodních poměrů území a současného stavu využití území. Zanalyzovány budou potenciální funkční schopnosti lesů a reálné funkční účinky lesů území. Bude proveden rozbor a vyhodnocení společenské potřeby s ohledem na zájmy ochrany přírody. Na základě zjištěných výsledků budou navržena rámcová opatření managementu území a také konkrétní specifická opatření hospodaření v území. Konkrétní výstupy budou použity pro disertační práci řešitelky. Nadstandardnost řešení spočívá v hloubce řešení problematiky v daném území, jelikož nikdy v řešeném území neproběhlo hodnocení celospolečenských funkcí lesa v takovém rozsahu, a v navázání hodnocení funkcí lesů a ochrany přírody a krajiny. Vzhledem k chystanému vyhlášení území chráněnou krajinnou oblastí nabývá kvantifikace funkcí lesů na větším významu. Výsledky budou využity jako ukázka praktického řešení hodnocení funkcí lesů ve výuce předmětů zajišťovaných Ústavem lesnických staveb a meliorací, zejména v předmětech zaměřených na hodnocení funkcí lesa a na tvorbu a ochranu krajiny. Jednalo by se především o předměty Environmentologie, Environmentální funkce dřevinné vegetace, Krajinná rekreologie, Lesnické meliorace, Zpřístupňování lesa, Územní plánování, Rekultivace a revitalizace. Především z důvodů vazeb na ochranu přírody a krajiny je předpokládáno využití výsledků ve větším spektru vyučovaných předmětů celé lesnické a dřevařské fakulty. Výsledky mohou být využity při rozvoji území a začleněny do návrhů managementu území.
Kind of project:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Department:
Department of Landscape Management (FFWT)
Project identification:
2807/2005
Project status:
Defended
Project start date :
01. 01. 2005
Project close date:
31. 12. 2005
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
2
Number of results in the project:
2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.hlavní řešitel
spoluřešitel