Projekty


Hodnocení celospolečenských funkcí lesa na vybrané části území přírodního parku Český les

Garant: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu bude analýza potřeb společenských zájmů v lesních ekosystémech v souvislosti s ochranou přírody a krajiny. Bude provedena analýza přírodních poměrů území a současného stavu využití území. Zanalyzovány budou potenciální funkční schopnosti lesů a reálné funkční účinky lesů území. Bude proveden rozbor a vyhodnocení společenské potřeby s ohledem na zájmy ochrany přírody. Na základě zjištěných výsledků budou navržena rámcová opatření managementu území a také konkrétní specifická opatření hospodaření v území. Konkrétní výstupy budou použity pro disertační práci řešitelky. Nadstandardnost řešení spočívá v hloubce řešení problematiky v daném území, jelikož nikdy v řešeném území neproběhlo hodnocení celospolečenských funkcí lesa v takovém rozsahu, a v navázání hodnocení funkcí lesů a ochrany přírody a krajiny. Vzhledem k chystanému vyhlášení území chráněnou krajinnou oblastí nabývá kvantifikace funkcí lesů na větším významu. Výsledky budou využity jako ukázka praktického řešení hodnocení funkcí lesů ve výuce předmětů zajišťovaných Ústavem lesnických staveb a meliorací, zejména v předmětech zaměřených na hodnocení funkcí lesa a na tvorbu a ochranu krajiny. Jednalo by se především o předměty Environmentologie, Environmentální funkce dřevinné vegetace, Krajinná rekreologie, Lesnické meliorace, Zpřístupňování lesa, Územní plánování, Rekultivace a revitalizace. Především z důvodů vazeb na ochranu přírody a krajiny je předpokládáno využití výsledků ve větším spektru vyučovaných předmětů celé lesnické a dřevařské fakulty. Výsledky mohou být využity při rozvoji území a začleněny do návrhů managementu území.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Identifikace projektu:
2807/2005
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
hlavní řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
spoluřešitel