Projekty


Zhodnocení vývoje a rizik rozpadu lesních společenstev v měnících se environmentálních podmínkách

Garant: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt se zabývá stanovením rizik ochrany lesa ve změněných environmentálních podmínkách a hodnocením stavu ekosystému a predikce jeho vývoje, chřadnutím lesů v podmínkách klimatické změny, resp. obecně příčiny chřadnutí lesů (syntetizující disciplína), dopady revitalizačních opatření na synuzie organismů a uplatnění bezobratlých v indikaci stanovištních změn, vztahem hostitel -- patogen -- ekosystém, predispozice jako základní podmínka choroby a chřadnutí, optimalizací vztahu živočichů, lesa a ekonomických požadavků člověka, studiem populační ekologie a dynamiky populací patogenů a hmyzích škůdců jako jeden ze základů ochrany dřevin, resp. lesů, problematikou invazních a karanténních chorob a škůdců.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
20/2010
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:
57
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
55