Projekty


Monitoring of vitality in forest ecosystem exposed to drought to assure sustainable forestry during climate change

Garant: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.


Základné informácie
   
   
Výsledky
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Přirozené zastoupení smrku ztepilého je na území České republiky 11 % a na území Norska 50 % z celkové lesní výměry. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce produktivní dřevinu, byl v posledních 200 letech masově pěstován. Smrk v současnosti roste oproti přirozenému stavu na více než 50 % rozlohy lesních porostů v České republice a v Norsku. Takto vzniklé smrkové monokultury na nevhodných stanovištích (zejména těch s nízkým množstvím dostupné vody) jsou nestabilní. Z důvodu průměrného obmýtí smrku vyššího než sto let a také z důvodu zachování environmentálních funkcí lesa, nelze změnit smrkové porosty během několika desetiletí -- po dobu několika desetiletí zůstane smrk ztepilý stále významně zastoupenou lesní dřevinou. Dřevní surovina je trvale obnovitelným zdrojem a smrk je dřevinou, na jejíž zpracování je současnosti přizpůsoben dřevozpracující průmysl. V mnoha odvětvích průmyslu (např. papírenský, dřevostavby) prakticky neexistuje alternativní materiál a také použití listnatých dřevin je nesrovnatelně dražší (výroba nábytku). Jedním z cílů trvale udržitelného lesního hospodářství je proces přeměny nestabilních smrkových monokultur na porosty s vhodnější druhovou skladbou a prostorovou strukturou. Vzhledem k riziku významných ekologických i hospodářských škod není možno tyto porosty ponechat samovolnému vývoji; je nutno cílenými hospodářskými zásahy posilovat o jejich stabilitu a vyhnout se tak situaci, která nastala např. v NP Šumava. Cílem výzkumu by mělo být doplnění současné sítě monitorující zdravotní stav lesních porostů o metodu umožňující detekovat ohrožení dřevin vodním stresem. Přepokládané klimatické změny se projeví i na koloběhu vody a na stabilitě lesních porostů. V kombinaci s v praxi využívanými metodami (např. defoliace listoví, transpirace, měření fotosyntézy, toku CO2) bude možné vytipovat rizikové lokality a stanovit rizika rozpadu porostů (analýza přežití). Tyto údaje budou nutné pro vhodný management přeměny lesních porostů. Smrk je pro účely tohoto výzkum vhodný modelový organismus, protože máme možnost provádět výzkum na geneticky uniformním materiálu a tím můžeme získat kvalitativně unikátní data s jedinečnou možností jejich integrace a komparability. Tato kvalitní a spolehlivá data s nízkou variabilitou budou následně použita pro kalibraci a verifikaci klimatických a hydrologických modelů.
Druh projektu:
Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Identifikácia projektu:A/CZ0046/2/0009
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1
Počet výsledkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Řešitel