Projekty


Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn

Garant: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.


Základní informace   
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Přirozené zastoupení smrku ztepilého je na území České republiky 11 % a na území Norska 50 % z celkové lesní výměry. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce produktivní dřevinu, byl v posledních 200 letech masově pěstován. Smrk v současnosti roste oproti přirozenému stavu na více než 50 % rozlohy lesních porostů v České republice a v Norsku. Takto vzniklé smrkové monokultury na nevhodných stanovištích (zejména těch s nízkým množstvím dostupné vody) jsou nestabilní. Z důvodu průměrného obmýtí smrku vyššího než sto let a také z důvodu zachování environmentálních funkcí lesa, nelze změnit smrkové porosty během několika desetiletí -- po dobu několika desetiletí zůstane smrk ztepilý stále významně zastoupenou lesní dřevinou. Dřevní surovina je trvale obnovitelným zdrojem a smrk je dřevinou, na jejíž zpracování je současnosti přizpůsoben dřevozpracující průmysl. V mnoha odvětvích průmyslu (např. papírenský, dřevostavby) prakticky neexistuje alternativní materiál a také použití listnatých dřevin je nesrovnatelně dražší (výroba nábytku). Jedním z cílů trvale udržitelného lesního hospodářství je proces přeměny nestabilních smrkových monokultur na porosty s vhodnější druhovou skladbou a prostorovou strukturou. Vzhledem k riziku významných ekologických i hospodářských škod není možno tyto porosty ponechat samovolnému vývoji; je nutno cílenými hospodářskými zásahy posilovat o jejich stabilitu a vyhnout se tak situaci, která nastala např. v NP Šumava. Cílem výzkumu by mělo být doplnění současné sítě monitorující zdravotní stav lesních porostů o metodu umožňující detekovat ohrožení dřevin vodním stresem. Přepokládané klimatické změny se projeví i na koloběhu vody a na stabilitě lesních porostů. V kombinaci s v praxi využívanými metodami (např. defoliace listoví, transpirace, měření fotosyntézy, toku CO2) bude možné vytipovat rizikové lokality a stanovit rizika rozpadu porostů (analýza přežití). Tyto údaje budou nutné pro vhodný management přeměny lesních porostů. Smrk je pro účely tohoto výzkum vhodný modelový organismus, protože máme možnost provádět výzkum na geneticky uniformním materiálu a tím můžeme získat kvalitativně unikátní data s jedinečnou možností jejich integrace a komparability. Tato kvalitní a spolehlivá data s nízkou variabilitou budou následně použita pro kalibraci a verifikaci klimatických a hydrologických modelů.
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Identifikace projektu:
A/CZ0046/2/0009
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 05. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1
Počet výsledků na projektu:10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Řešitel