ProjektyHelp


Inovace předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika pro studijní obory magisterského studia

Garant: Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je orientován na inovaci a rozvoj předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika. Finanční řízení je nadstavbovým předmětem nad odbornými a ekonomickými disciplínami, jež jsou vyučovány ve studijních programech Dřevařského inženýrství a Nábytkového inženýrství magisterského studia. Cílem předmětu je pochopení integrující funkce financování podniku a přehled o základních nástrojích finančního řízení při zajišťování a alokaci kapitálu, prognózování, plánování, analýzách a kontrole finančních zdrojů. V rámci finančního řízení podniku jsou jedním z nejdůležitějších témat Finanční analýza a Financování investiční činnosti, jež představují významné nástroje a metody řízení moderního podniku. Z tohoto pohledu by měla být těmto tématům také věnována podstatná část praktických cvičení a prezentací na přednáškách. Zejména z důvodu trvale vysoké konkurence v sekundárním sektoru ekonomiky a stále se opakujících manažerských chyb v řízení podnikových financí je nutné, aby se u studentů vysokých škol, kteří jsou úrovní vzdělání předurčeni do manažerských pozic, nadále prohlubovaly znalosti v oblasti finančního řízení, analytických metod používaných v podnikové ekonomice, řízení podnikových financí a hodnocení investic. Předkládaný projekt řeší problém snížení podílu rutinních výpočtů ve výuce předmětu Finanční řízení a nahrazení automatizovaným výpočtem pomocí počítačového programu, přičemž bude kladen důraz na výchozí pochopení principů řešení úloh, které se následně budou řešit pomocí zakoupeného SW. Softwarové aplikaci by byly svěřeny modifikované varianty základních ukazatelů, konstrukce časových řad, trendů a opakující se výpočty. Hlavní význam inovace spočívá v získání a osvojení návyků a praktik finančních manažerů, jež budou moci absolventi okamžitě využít v praxi. Inovace je primárně určena studentům navazujícího magisterského stupně Dřevařského a Nábytkového inženýrství. Paralelně je inovace určena pro předměty Ekonomika dřevařského podniku bakalářského stupně Dřevařství a Podniková ekonomika bakalářského stupně Nábytkářství. Zde bude především v praktických cvičeních rozšířena výuka o sestavení vlastního podnikatelského záměru, plánu dlouhodobého majetku, definování jednotlivých druhů nákladů a výnosů včetně vyhodnocení investice a praktické orientace v základních podkladových účetních výkazech: rozvaze, výkazu zisků a ztráty a výkazu cash-flow. V tomto případě se nejedná o překrývání vyučovaných témat, jelikož jde o ucelený bakalářský stupeň vzdělání.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Identifikace projektu:
337/2011
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:10. 12. 2010
Datum ukončení projektu:
01. 02. 2011
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0