Projects


Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva

Supervisor: Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zaměřen na analýzu jednotlivých postupů a faktorů vedoucích k zvýšení případně snížení propustnosti dřeva pro tekutiny a jejich vliv na následnou impregnovatelnost dřeva.Zejména se jedná o procesy a postupy zvyšující propustnost dřeva na základě působení prostého dlouhodobého máčení materiálu (sterilní máčení-vyluhování, nesterilní máčení), mechanického vlnění (ultrazvuk), elektromagnetického vlnění a enzimatického působení. V případě snížení propustnosti jsou to postupy spojené s termickou degradací a další metody působení vnějšího tlaku, termické fixace ztenčenin atd. Analýza propustnosti bude probíhat pozorováním mikroskopické struktury dřeva (převážně změny nativních vodivých cest a vzniku mikrotrhlin) a experimentální kvantifikací stacionární a nestacionární propustnosti. Dále budou analyzovány standardní fyzikální a mechanické vlastnosti modifikovaného dřeva včetně jeho biodagradace. Vliv změny propustnosti dřeva na postupy impregnace bude následně analyzována zejména pomocí kvantifikace molekulárního (difúzního) a objemového toku (vakuovo-tlakové impregnace). I zde bude analyzována také biodegradace impregnovaného dřeva pomocí stanovení rychlosti šíření dřevokazných hub. Ve všech případech budou srovnávány výsledky s kontrolním souborem. Pozornost bude věnována zástupvům hlavních skupin dřev jehličnatých, listnatých kruhovitě pótrovitých a listnatých roztroušeně pórovitých. oproti dřevu neupravenému. Dalším cílem projektu je využití kvantifikovatelných vlastností a stavby modifikovaného dřeva (pozměněná propustnost a impregnovatelnost dřeva) pro sestavení a verifikaci numerického modelu (jako upraveného materiálového modelu) pohybu tekutin ve dřevě a k vytvoření modelu modifikované vnitřní struktury dřeva. Nezanedbatelným významným cílem komplexního projektu bude sestavit funkčního kolektivu odborníků z různých oblastí vědních disciplín podílejících se na řešení jednoho rozsáhlejšího cíle. Do projektu bude v prvním roce řešení zapojeno 5 studentů doktorského prezenčního studia a jeden student magisterského studia. Dále 5 akademických pracovníků a jeden vědecko-výzkumný pracovník, kteří budou dohlížet na správnost metodických postupů a osvojení adekvátních návyků vědecké práce studentských řešitelů. V dalších letech řešení projektu se předpokládá vyšší zastoupení zejména studentů magisterského studia.
Kind of project:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Project identification:50/2010
Project status:In progress
Project start date :01. 02. 2010
Number of workers in the project:
17
Number of official workers in the project:0
Number of results in the project:
14


Follow-up projects

The following table contains the projects which exploit the project of Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva (topic and ideas).

Identification
Project title
State
Project supervisor
54/2010
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparationin progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected