Projekty


Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva.

Garant: Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na analýzu jednotlivých postupů a faktorů vedoucích k zvýšení případně snížení propustnosti dřeva pro tekutiny a jejich vliv na následnou impregnovatelnost dřeva.Zejména se jedná o procesy a postupy zvyšující propustnost dřeva na základě působení prostého dlouhodobého máčení materiálu (sterilní máčení-vyluhování, nesterilní máčení), mechanického vlnění (ultrazvuk), elektromagnetického vlnění a enzimatického působení. V případě snížení propustnosti jsou to postupy spojené s termickou degradací a další metody působení vnějšího tlaku, termické fixace ztenčenin atd. Analýza propustnosti bude probíhat pozorováním mikroskopické struktury dřeva (převážně změny nativních vodivých cest a vzniku mikrotrhlin) a experimentální kvantifikací stacionární a nestacionární propustnosti. Dále budou analyzovány standardní fyzikální a mechanické vlastnosti modifikovaného dřeva včetně jeho biodagradace. Vliv změny propustnosti dřeva na postupy impregnace bude následně analyzována zejména pomocí kvantifikace molekulárního (difúzního) a objemového toku (vakuovo-tlakové impregnace). I zde bude analyzována také biodegradace impregnovaného dřeva pomocí stanovení rychlosti šíření dřevokazných hub. Ve všech případech budou srovnávány výsledky s kontrolním souborem. Pozornost bude věnována zástupvům hlavních skupin dřev jehličnatých, listnatých kruhovitě pótrovitých a listnatých roztroušeně pórovitých. oproti dřevu neupravenému. Dalším cílem projektu je využití kvantifikovatelných vlastností a stavby modifikovaného dřeva (pozměněná propustnost a impregnovatelnost dřeva) pro sestavení a verifikaci numerického modelu (jako upraveného materiálového modelu) pohybu tekutin ve dřevě a k vytvoření modelu modifikované vnitřní struktury dřeva. Nezanedbatelným významným cílem komplexního projektu bude sestavit funkčního kolektivu odborníků z různých oblastí vědních disciplín podílejících se na řešení jednoho rozsáhlejšího cíle. Do projektu bude v prvním roce řešení zapojeno 5 studentů doktorského prezenčního studia a jeden student magisterského studia. Dále 5 akademických pracovníků a jeden vědecko-výzkumný pracovník, kteří budou dohlížet na správnost metodických postupů a osvojení adekvátních návyků vědecké práce studentských řešitelů. V dalších letech řešení projektu se předpokládá vyšší zastoupení zejména studentů magisterského studia.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Identifikace projektu:50/2010
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2010
Počet pracovníků projektu:
17
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:14


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva. (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
54/2010
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma.
prof. Dr. Ing. Petr Horáček

Legenda:
Aktivní stavy:
podanýpřijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený