ProjektyHelp


Rozvoj a inovace předmětu Odvodnění a závlaha půdy

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je seznámit posluchače s komplexem technických a biologických opatření v krajině s ohledem na možnou ekologickou stabilitu krajiny a trvale udržitelné zemědělství využitím moderních výukových metod a technologií. Poukázat na hlavní problémy narušení vodního režimu půd a krajiny se zaměřením na využití v praxi, a to změnou učební osnovy. Dále inovace výukového materiálu, který přispěje k rozšíření části přednášek a cvičení předmětu "Základy krajinného inženýrství" pro agroekologický obor studentů agronomické fakulty. V rámci cvičení nově upravit náplň části závlah využitím nového počítačového programu jednak pro projektování úsporných závlahových staveb a jednak pro návrh ekonomicky efektivního provozování zavlažování zemědělských polních i speciálních kultur na již vybudovaných starých závlahových soustavách. Užší propojení provozovatelů závlah a Ústavu krajinné ekologie MZLU, vytvoření báze pro další výzkumné projekty, řešení diplomových a doktorských prací.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:3FR1153
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2003
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel