ProjektyHelp


nalýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma.

Garant: prof. Dr. Ing. Petr Horáček


Základní informace
   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem předkládaného projektu je zjištění vybraných mechanických a fyzikálních vlastností mikrovlně modifikovaného dřeva a analýza jejich mikroskopické struktury. Práce bude součástí disertační práce navrhovatelky na téma: Vliv vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma na strukturu dřeva a dřevěných materiálů a jejich fyzikální a mechanické vlastnosti. Naplnění cíle bude založeno především na experimentálním určení vlivu expozičních dávek vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma na dřevinách buku (Fagus sylvatic) a smrku (Pice abies). Z odebraných vzorků budou zhotoveny tělíska požadovaných rozměrů pro stanovení vybraných fyzikálních a mechanických vlastností. Experimentální báze bude prováděna rovněž na mikroskopické úrovni a testovány budou mikroskopické řezy dřev s různou počáteční vlhkostí. První úroveň vlhkosti bude okolo 60-80% (green wood), druhá úroveň vlhkosti bude okolo 20-22% (vzduchosuchý stav) a poslední úroveň vlhkosti bude odpovídat vlhkostnímu stupňi dřevin vysušených pod bodem nasycení vláken. Získány budou mikroskopické snímky naturální i pokovené. Jelikož se touto problematikou nikdo v ČR dosud nezabýval, vznikne díky předkládanému projektu reálná představa o vlastnostech dřeva upraveného mikrovlnnou energií s rozličnou počáteční vlhkostí. Koncepce projektu je založen na propojení vědeckých a technologických poznatků z oblasti vysokofrekvenční elektromagnetické energie, mikrovlnného pásma a poznatků z oblasti anatomické stavby dřeva. Výsledky projektu budou směřovat k tvorbě materiálů s novými vylepšenými vlastnostmi, ať už mechanickými nebo fyzikálními, určenými pro dřevozpracující průmysl.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Identifikace projektu:
54/2010
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0