ProjektyHelp


Komplexní metodika návrhu a tvorby tras přírodních trvale udržitelných stezek v ČR.

Garant: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Aktivní způsoby rekreace zažívají v posledních letech značný rozmach, jenž je dán jednak životním stylem obyvatel s orientací na aktivní formy rekreace, jednak ekonomickým rozvojem, který zvyšuje dostupnost kvalitního vybavení pro turistiku ve všech jejích formách. V místech se zvýšenou frekvencí aktivní rekreace v lesích dochází ke střetům zájmů uživatelů lesa, nekoordinované využívání lesních cest, pěšin a turistických cest vede k poškozování svrchní vrstvy půdního krytu s následnými doprovodnými jevy v podobě eroze, nátrží a volbě alternativních tras s poškozováním kořenových náběhů, hutněním terénu a v některých případech i k poškozování významných a chráněných druhů rostlin. Cílené budování trvale udržitelných stezek by mělo snížit míru poškozování lesního prostředí, zvýšení rekreačního zážitku uživatelů tras a snížení střetu zájmů. Ze zahraničních zkušeností může cílená stavba tras významně zvýšit návštěvnost regionů s následným rozvojem turistické infrastruktury a regionů jako celku. Základním kamenem rozvoje těchto tras je nalezení shody široké odborné veřejnosti s lesnickým sektorem. Kvalitní metodika návrhu tras na podkladu analýzy přírodních i technických limitů území může výrazně přispět k omezení negativních dopadů aktivní rekrace a k vyššímu porozumění ze strany vlastníků a správců lesních majetků. Základní pilíře trvalé udržitelnosti (ekologický, sociální a ekonomický) by měly být aplikovatelné i na lesní stezky bez ohledu na to pro jakou skupinu uživatelů jsou stezky navrhovány (pěší turisté, terénní cyklisté, jezdci na koních, handicapovaní, rodiny s kočárky apod.).Překládaný projekt řeší problematiku trvale udržitelných lesních stezek v podmínkách České republiky. Jako modelové území je vybrán Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, který svou polohou bezprostředně navazuje na severní okraj Brna a velkou částí zasahuje do CHKO Moravský kras. K výběru modelového území přispěl kromě polohy a účelu ŠLP ML Křtiny (podpora výzkumu a výuky) také fakt, že se území nachází v zóně příměstské půldenní a jednodenní rekreace a lesní porosty bezprostředně přilehající k městu Brnu jsou mimojiné kategorizovány jako lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Výsledky projektu přispějí k rozvoji problematiky trvale udržitelných stezek v ČR a vytvořením jednotné komplexní metodiky pomůže k vyjasnění postupů při procesu plánování, realizace a údržby trvale udržitelných stezek. Multioborová spolupráce více ústavů zaručí nalezení komplexní metodiky pro tvorbu trvale udržitelných stezek od klasifikace půd z hlediska jejich erodibility (Ústav lesnické geologie a pedologie), přes optimální trasování pomocí moderních metod GIS (Ústav geoinformatiky) až po zahrnutí všech technických aspektů návrhu trasy (Ústav tvorby a ochrany krajiny).
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF), Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF), Ústav geologie a pedologie (LDF)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
31. 12. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Daniela Jurčíková
řešitel
řešitel
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.metodický řešitel
řešitel
řešitel
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
řešitel
Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
řešitel
řešitel