Projekty


Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zaměřen na další odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje (VaV) a studentů VŠ v oblasti teoretických základů biotechnologií, které mají klíčový význam pro udržitelný rozvoj společnosti. Cílem odborného vzdělávání je zkvalitnění personálního zabezpečení VaV v této nepostradatelné vědní disciplíně. Vzdělávání bude zaměřeno na integraci nejnovějších výsledků a metodických přístupů dynamicky se rozvíjejících teoretických základů a praktických aplikací biotechnologií s cílem zkvalitnit úroveň pracovníků VaV zejména v oblastech molekulární biologie a diagnostiky, genomiky a proteomiky. Projekt umožní zapojit do dalšího odborného vzdělávání na MZLU světově uznávané, zejména zahraniční odborníky formou zvaných přednášejících pro nově zavedené cykly semestrálních seminářů a každoroční konference. Účast doktorandů a mladých vědeckých pracovníků na těchto konferencích bude podpořena programem hrazení konferenčních nákladů autorům nejlepších příspěvků.
Druh projektu:OP (Operační programy)
Pracoviště:Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:CZ.1.07/2.3.00/09.0037
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2009
Datum ukončení projektu:30. 06. 2012
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.Spoluřešitel
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.Koordinátor
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.Manažer projektu
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.Finanční manažer