Projekty


Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě"

Garant: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Daný projekt se zabývá problematikou rozkladu a přeměny primárních minerálů, oxidačně-redukčními procesy, tvorbou a rozkladem organominerálních složek, rubifikací, hnědnutím, humifikací, mineralizací, kumulací organických látek, dekompozicí,transformací organických látek v půdách, rašeliněním, procesy tvorby lesklých povrchů agregátů (slickensides), tvorbou skvrn, pedoturbancí, pedokomparací, pedokoncentrací, transklokací jílu (illimerizace), translokací humusu, chelatizací, eluviací, iluviací, karbonatizací-dekarbonatizací, salinizací-desalinizací, alkalizací-dealkalizací, acidifikací, impregnací, odbarvováním, oglejením, glejovatěním, kambizemními procesy, podzolizací aj. Konkrétním výstupem projektu bude multimediální prezentace "Procesy v půdě", jež bude dostupná na internetu (forma e-learning) a dalším výstupem bude CD obsahující tento výukový program "Procesy v půdě" (pro studenty bez možnosti přístupu na internet).
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav geologie a pedologie (LDF)
Identifikace projektu:909/2009/F6/d
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:10