Projekty


CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA

Garant: prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Předmětem žádosti o příspěvek je zřízení CELOREPUBLIKOVÉ REFERENČNÍ LABORATOŘE BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. etapa. Laboratoř je umístněna v prostorách MZLU v Brně a její provoz je zajišťován Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Hlavní náplní řešení projektu bude dovybavení výzkumného centra pro analýzy bioplynových transformací, tzn. anaerobní digesce organické hmoty. V průběhu měření bioplynových transformací bude vytvářena databáze, která bude využitelná všemi subjekty v České republice zabývajícími se bioplynovými transformacemi. Snahou bude navrhnout postupy zabezpečující účinnější ochranu životního prostředí a efektivnější využívání odpadů s jejich následným využitím v bioplynových transformacích. Dále také zpracovat a navrhnout příp. ověřit metody vedoucí k omezení ekologické zátěže v přírodě a zvýšením podílu produkce obnovitelných zdrojů energie.
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:2