Projekty


Výběr rezistentních genotypů meruněk k PPV s tržní kvalitou plodů.

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V rámci projektu budou posuzovány nové, perspektivní odrůdy meruněk a odrůdy rezistentní vůči viru šarky švestek (PPV) z hlediska biologických a pěstitelských vlastností. Jedná se o nový, biologický materiál, který bude v rámci projektu komplexně charakterizován z hlediska selekce rezistentních genotypů s vysokou kvalitou a tržní hodnotou plodů a s odolností vůči monílii. Budou definovány opylovací poměry, charakterizace S-alel a vhodní opylovači těchto odrůd v tržních výsadbách. U odrůd a hybridů budou hodnoceny vybrané fenologické fáze a pěstitelsko-pomologické vlastnosti na různých typech podnoží i v různých pěstitelských tvarech. Na vybraných slabě rostoucích podnožích bude definována afinita odrůd. U plodů perspektivních a rezistentních odrůd meruněk bude stanoveno látkové složení plodů s důrazem na vyjímečné atributy jako je antioxidační kapacita nebo produkce fyziologických plynů v plodech. Jedním z konkrétních výstupů projektu, využitelným v praxi, bude registrace perspektivních a rezitentních genotypů v seznamu odrůd Státní odrůdové knihy.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:QI91A032
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QI91A032
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 06. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:7
Počet výsledků na projektu:33

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.další spoluřešitel
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.další řešitel
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.další řešitel
prof. Ing. René Kizek, Ph.D.další řešitel
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.další řešitel
Mgr. Jana Raddová, Ph.D.další spoluřešitel
prof. Dr. Ing. Boris Krškaodpovědný řešitel