ProjektyHelp


Studium ex situ kolekce genetických zdrojů papriky pomocí molekulárních markerů

Garant: doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na využití SSR markerů pro studium genetické variability papriky roční (Capsicum annuum L.) v kolekci genové banky VÚRV v.v.i. Olomouc se zvláštním zaměřením na identifikaci a odstranění duplicit v této kolekci. Z celkové kolekce bylo vytipováno 41 genotypů. Z těchto semenných vzorků budou v roce 2008 pěstovány rostliny, které budou po dobu vegetace hodnoceny a popisovány podle klasifikátoru UPOV pro rod Capsicum. Od každého genotypu budou odebrány vzorky listů pro izolaci DNA a následné molekulárně genetické analýzy z jednotlivých rostlin. Pro vlastní SSR analýzu budou použity fluorescenčně značené primery. Elektroforetická separace amplifikovaných fragmentů DNA bude prováděna na kapilární elektroforéze. Výsledky budou biometricky zpracovány a publikovány ve vědeckém časopise a na tématických konferencích.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav biologie rostlin (AF)
Identifikace projektu:
DP 1/AF
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2008
Datum ukončení projektu:30. 11. 2008
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:7