Projekty


Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu

Garant: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Malé a střední podniky zaujímají významné postavení v ekonomice EU, zejména v oblasti zaměstnanosti. Jejich působení na jednotném trhu je však limitováno řadou překážek. Za nejvýznamnější lze považovat překážky v podobě odlišných národních právních úprav oblasti účetnictví a daní. V současné době je zřejmé, že musí dojít k harmonizaci systémů účetnictví a daní jednotlivých zemí. Cílem projektu je provést komparaci možných přístupů k harmonizaci v oblasti účetnictví SME, dále analyzovat dopady neexistující harmonizace v uvedených oblastech na účast SME na podnikání v rámci jednotného trhu. Rovněž bude provedena analýza možností implementace standardů pro SME do právní úpravy účetnictví v ČR v návaznosti na segmentaci SME (fakultativní a obligatorní sestavování účetních závěrek SME dle standardů pro SME s případnou vazbu na jednotnou metodiku stanovení základu daně z příjmů), identifikace nákladů a přínosů spojených s implementací standardů pro SME do podnikové sféry.
Druh projektu:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracovisko:Ústav účetnictví a daní (PEF)
Identifikácia projektu:402/07/0547
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:GA402/07/0547
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1
Počet výsledkov projektu:49

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.řešitel