Projekty


Stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace pro výpočet potenciálního erozního odnosu půdy v lesním prostředí

Garant: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Navrhovaný projekt bude zaměřen na stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace C pro výpočet potenciální eroze v lesním prostředí. Zájmovým územím pro výběr výzkumných ploch bude ŠLP Masarykův les Křtiny. Hodnota faktoru C bude transformována do škály 0 – 1, a to na základě pedologického a fytocenologického terénního šetření na výzkumných plochách. Následně bude nově určený faktor C použit pro výpočet potenciálního erozního odnosu. Výsledky výpočtu budou porovnány s výpočty založenými na dosud používaných postupech a principech. Výstupem práce bude publikace metodiky výpočtu faktoru C v odborném článku. Metodika výpočtu bude dále prakticky využitelná při monitorování a predikci erozního ohrožení a jako vhodný podklad v oblasti protierozní ochrany lesní půdy.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Identifikace projektu:
LDF_VP_2018012
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
15. 02. 2018
Datum ukončení projektu:
14. 02. 2019
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Marie Balková
hlavní řešitel