Projekty


Analýza socio-ekonomických dopadov pre podnikateľské subjekty v segmente drevárskych výrobkov v kontexte záujmu o posúdenie prínosov a negatív plynúcich z certifikovanej drevnej suroviny

Garant: doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projektový návrh vychádza z myšlienky kvantifikácie socio-ekonomických dôsledkov plynúcich z akceptácie certifikačných systémov v obchodnej politike podnikateľských subjektov v oblasti drevospracujúceho priemyslu. Hlavnými sledovaným parametrami budú samozrejme ekonomická výkonnosť, nákladová náročnosť, perspektívy nových trhov a zlepšenie finančnej situácie daných podnikateľských subjektov, ale taktiež sociálne a environmentálne dopady ako uplatnenie eticko-morálnych dôvodov, spoločensky zodpovedné konanie a ochrana prírody a krajiny. Výsledkom štúdie bude hľadanie relevantných kritérií a parametrov hodnotenia efektivity jednotlivých certifikačných systémov a tiež selekcia najzávažnejších dôvodov pre nezáujem zo strany preddefinovanej celoštátnej vzorky subjektov.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 02. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jakub Michalhlavní řešitel