Projekty


Analýza socioekonomických dopadů na podnikatelské subjekty v segmentu dřevařských výrobků v kontextu zájmu o posuzování přínosů a negativ plynoucích z certifikované dřevné suroviny

Garant: doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.


Základní informace
   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projektový návrh vychádza z myšlienky kvantifikácie socio-ekonomických dôsledkov plynúcich z akceptácie certifikačných systémov v obchodnej politike podnikateľských subjektov v oblasti drevospracujúceho priemyslu. Hlavnými sledovaným parametrami budú samozrejme ekonomická výkonnosť, nákladová náročnosť, perspektívy nových trhov a zlepšenie finančnej situácie daných podnikateľských subjektov, ale taktiež sociálne a environmentálne dopady ako uplatnenie eticko-morálnych dôvodov, spoločensky zodpovedné konanie a ochrana prírody a krajiny. Výsledkom štúdie bude hľadanie relevantných kritérií a parametrov hodnotenia efektivity jednotlivých certifikačných systémov a tiež selekcia najzávažnejších dôvodov pre nezáujem zo strany preddefinovanej celoštátnej vzorky subjektov.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Jakub Michal
hlavní řešitel