Projekty


Optimalizační posouzení krajinného prostoru ŠZP Žabčice (Vyhodnocení historického vývoje zájmového území, rozptýlené zeleně a vlhkostního režimu půd)

Garant: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt bude komplexně řešit vliv rozptýlené zeleně, delimitace zemědělských kultur a struktury pozemků na vlhkostní režim půd a možnost jeho ovlivnění optimalizací těchto parametrů. Na základě zmapování modelového území ŠZP Žabčice, vyhodnocení archivních i soudobých leteckých snímků a dalších podkladových materiálů budou zhodnoceny vývojové změny v krajině z hlediska ekologických a environmentálních dopadů a udržitelnosti zemědělství. Vyhodnocením půdních vzorků a klimatických charakteristik bude zjištěna náchylnost půdy k vysoušení a možnost zlepšení stavu navržením polyfunkční struktury rozptýlené zeleně, která kromě svých ekologických funkcí esteticky zapojí pozemky a objekty ŠZP Žabčice do krajiny.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:IGA MZLU 3/2006
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5
Počet výsledků na projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Dr. Ing. Milada Šťastnáspolupracovník
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.řešitel
RNDr. Pavel Trnka, CSc.garant
Ing. Petra Fukalová, Ph.D.řešitel
Ing. Martina Urbanovářešitel