Projekty


Analýza spotrebiteľského správania v segmente drevárskych výrobkov v kontexte záujmu o spotrebu produktov z certifikovanej drevnej suroviny

Garant: doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projektový návrh vychádza z myšlienky kvantifikácie prínosov a negatív plynúcich z certifikácie drevárskych výrobkov a certifikácie lesov. Hlavným cieľom výskumu je však analýza spotrebiteľského správania pri nákupe drevárskych výrobkov z certifikovanej drevnej suroviny. Čiastkovým výsledkom je taktiež poznanie jednotlivých cieľových skupín a problémov, ktoré spôsobujú slabé podnietenie o záujem myslieť ekologicky a kupovať drevárske výrobky z certifikovanej drevnej suroviny. Na základe interpretácie výsledkov a možných dôvodov zistených skutočností je možné prispôsobiť systémom vhodnejšiu marketingovú stratégiu a zefektívniť verejný obraz týchto certifikačných systémov.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 02. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jakub Michalhlavní řešitel