Projekty


Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin.

Garant: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V posledních letech výskyt extrémních meteorologických událostí zásadním způsobem ovlivnil zemědělskou produkci České republiky. Podle řady odborníků se jedná o projevy tzv. změny klimatu. V nejteplejších podmínkách na extrémně lehkých či těžkých půdách lze předpokládat vznik lokalit, na nichž bude obtížné docílit ekonomické efektivnosti rostlinné produkce. Nejvíce zasažené budou lokality s nižší nadmořskou výškou, na nichž lze předpokládat častější výskyt meteorologického sucha, což by se mohlo negativně promítnout na výši výnosů v našich nejproduktivnějších oblastech. V takových podmínkách je třeba pomocí některých agrotechnických zásahů snížit negativní vliv sucha. Cílem projektu je optimalizace tzv. pěstebních technologií modifikovaných podle půdně klimatických podmínek, kterým není u nás věnována dostatečná pozornost. V polních pokusech budou komplexně zhodnoceny různé systémy hospodaření a zpracování půdy u vybraných plodin v sušších podmínkách. Vytvořené pěstební technologie plodin přizpůsobené měnícím se klimatickým podmínkám jsou předpokladem větší konkurenceschopnosti rostlinné produkce při hospodaření v sušších oblastech České republiky.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Identifikace projektu:1G46055
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:1G46055
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 04. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:15
Počet výsledků na projektu:45

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.další řešitel
doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.další řešitel (od 1. 1. 2007)
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.další řešitel; zadavatel do UIS
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.odpovědný řešitel
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.další řešitel
Ing. Blanka Procházková, CSc.další řešitel
Ing. Jan Svoboda, CSc.další řešitel
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.další řešitel
Ing. Jan Winkler, Ph.D.další řešitel
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.další řešitel
Ing. Jan Brotandalší pracovník
Lenka Ježovádalší pracovník
Hana Kolářovádalší pracovník (od 1. 1. 2006)
Martin Prokešdalší pracovník (od 1. 1. 2006)
Ing. Dana Sklenářovádalší pracovník (do 31. 12. 2005)