Projekty


Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti

Garant: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je nastavení základního modelu udržitelného lesnického hospodaření vycházející z aktuálně získaných dat o stavu lesních ekosystémů promítnutých do lesního hospodářského plánu. V rámci řešení projektu by měl být sestaven jednoduchý lesní hospodářský plán, který by měl v rámci kategorií lesa, zajistit přehled o možnostech využití dříví pro místní obyvatelstvo s ohledem na současný stav lesních porostů (kvalitativní a kvantitativní hodnocení, popis lesních typů). Důraz bude kladen na podchycení negativních činitelů, především výskyt hmyzích škůdců lesa. Očekávanými výstupy projektu bude série map a metodik pro lesnickou inventarizaci a lesní hospodářské plánování, série školení, atd.
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 08. 2015
Datum ukončení projektu:
30. 09. 2018
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0