ProjektyHelp


02/04/03 Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hypotéza Lesy krajiny střední Evropy byly významně pozměněny člověkem ve prospěch smrku jako hlavní hospodářské dřeviny. Stávající lesy jsou ovlivněny řadou environmentálních stresorů, významné je zvláště působení klimatických extrémů, které jsou zmiňovány především v souvislosti s možnými dopady klimatické změny. Srážkový deficit, teplotní extrémy, krátké období vegetačního klidu ve spojení s antropickou zátěží prostředí se projevuje na obecně zhoršeném zdravotním stavu řady dřevin. V důsledku stresové zátěže se aktivizuje řada patogenů a škůdců, kteří sehrávají úlohu mortalitních stresorů. Předpokládaná změna druhové skladby ve prospěch dalších dřevin, jmenovitě pak jedle, buku, javorů a dalších dřevin předpokládá především úpravu mysliveckého hospodaření, které by spolu s ochranou lesa zabezpečilo odrůstání přirozené obnovy a zajistilo ochranu nárostů i kultur. Součástí je rovněž zhodnocení možných rizik pro tyto další druhy dřevin, které jsou uvažovány jako náhrada za dřeviny přirozené dřevinné skladby. Cíl Na vytyčených územích kvantitativně a kvalitativně definovat zatížení volně žijícími druhy zvěře a vypracovat vhodné, účinné a realizovatelné metody managementu těchto druhů v souladu se zásadami trvale udržitelného lesnického a mysliveckého hospodaření. Modelová území 1. Drahanská vrchovina, ŠLP Křtiny 2. Podbeskydská pahorkatina 3. Třebíčská vrchovina 4. Českomoravská vrchovina 5. Plzeňská pahorkatina
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Lesnická a dřevařská fakulta
Identifikace projektu:02/04/03
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 4. Rizika rozpadu smrkových porostů v oblasti pahorkatin a vysočin (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
35