Projekty


02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěře

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hypotéza V pozvolném a miliony let probíhajícím evolučním vývoji rostlinných i živočišných druhů nebyl na Zemi tento vývoj tak podstatně ovlivňován lidskou činností, jako tomu je zejména od dob počátku technické revoluce. Člověk s určitým záměrem započal asi 10.000 let př.n.l. domestikovat dnešní hospodářská zvířata, začal s jejich selekcí a křížením ke zvýšení užitkových vlastností, čímž zasahoval do jejich genetické podstaty. Docházelo ke zužování genetické různorodosti hospodářských zvířat, především pak důsledkem šlechtitelských postupů preferujících pouze určité genotypy. V důsledku toho se u některých zvířat projevilo snižování adaptability, imunity někdy i reprodukce a tato zvířata se stávají závislá na umělých, člověkem vytvořených podmínkách, kdy některá vyšlechtěná plemena jsou dokonce ohrožena. Proto celosvětově sílí tendence na ochranu jednotlivých forem života a zamezení snižování biodiverzity i genetické diverzity. Exponenciální nárůst poznatků molekulární genetiky z těchto důvodů nachází své uplatnění ve většině činnosti lidské společnosti spojené s biologickými procesy. Současná úroveň znalostí genetiky hospodářských zvířat je příkladem pro management volně žijících živočichů. Znalosti ze strukturální a funkční genomiky jsou také postupně uplatňovány i v lesnických disciplinách nevyjímaje myslivost. Zejména příklady z oborních chovů zvěře a problematika izolovaných populací dokládají aktuálnost tohoto tématu. Genetický polymorfismus kandidátních genů a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi plemen domestikovaných prasat jsou v popředí zájmu mnoha laboratoří celého světa. Polymorfismus stejných kandidátních genů u jejich divokých předků je znám pouze okrajově a dosud nebyl systematicky zkoumán. Zjištění genetických distancí mezi různými plemeny a poddruhy prasete divokého je tedy významné s ohledem na vyhledávání asociací polymorfních kandidátních genů s lokusy kvantitativních znaků (QTL). Proto jsou zejména vyhledávány polymorfismy DNA genetických markerů I. a II. typu, studovány jejich genetické rozdíly mezi populacemi i plemeny a rovněž jejich asociace s QTL. Nemalý význam začínají nabývat analýzy mikrosatelitních sekvencí především pro tvorbu a mapování genealogických linií a kontrolu diverzity. Bude posouzen stav populace vybraných druhů zvěře na zájmových územích a navržen způsob jejího obhospodařování ve smyslu ochrany a zachování jejího genofondu při současném zohlednění ekosystémových vazeb. Sledována bude genetická diverzita vybraných druhů zvěře, která je důležitá zejména v souvislosti s adaptabilitou či rezistencí zvěře vůči chorobám. Cíl Cílem je zjistit na základě genetické variability rozdíly a podobnosti populací vybraných druhů zvěře stanovením heterozygotnosti a homozygotnosti, genetických distancí a dalších parametrů. Budou navrženy realizační nástroje v myslivosti. Řešené problémy I. Odběry krve u vybraných druhů zvěře. II. Molekulárně-genetické analýzy. III. Stanovení genetické diverzity vybraných druhů zvěře jako podklady pro návrh mysliveckého managementu. Modelová území 1. Drahanská vrchovina, ŠLP Křtiny 2. Podbeskydská pahorkatina 3. Třebíčská vrchovina 4. Českomoravská vrchovina 5. Plzeňská pahorkatina
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Lesnická a dřevařská fakulta
Identifikace projektu:02/04/05
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:Etapa 4. Rizika rozpadu smrkových porostů v oblasti pahorkatin a vysočin (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:29


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt 02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěře navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
OS 450301Využití molekulárně genetických metod při šlechtění populace bílých jelenů u LČR, s.p.obhájenýIng. Martin Ernst, Ph.D.


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt 02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěře (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
OS480811Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční migrace losa evropského v oblasti LS Vyšší BrodobhájenýIng. Martin Ernst, Ph.D.
OS480111Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Žižkův vrch na LS Česká LípaobhájenýIng. Martin Ernst, Ph.D.
IGA 470361Využití metod molekulární genetiky při mapování populací bobra evropského (Castor fiber, L.) na zájmových územích v České republice.obhájenýIng. Martin Ernst, Ph.D.
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČRzrušenýIng. Martin Ernst, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený