ProjektyHelp


05/02/07 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   Pracovníci
   
Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem práce je popis vlivu uspořádání prostoru krajiny (průběh terénu, uspořádání prvků krajiny, uspořádání lesních celků apod.), na stabilitu lesního porostu. Z řady sledovatelných faktorů se práce v zaměřuje na interakci proudění vzduchu s prvky krajiny. Práce umožňuje se detailně zaměřit na problém i na úrovni stability jedince, prvořadě se však věnuje popisu fyzikálních jevů v makroprostředí jedince resp. většího celku např. lesního porostu. Výchozím krokem studia jevů je popis pohybu fyzikálních polí ve vzdušném prostředí vybraného segmentu krajiny na základě numerické simulace. Distribuce polí (vektory rychlosti, tlaku aj.) jež jsou určující pro posouzení dopadu na lesní porost či jedince, odpovídají jeho uspořádání na všech úrovních (např. od uspořádání lesních celků v krajině, přes prostorové členění lesa až po vnitřní uspořádání porostu a to se zohledněním vlivů v podobě těžebních zásahů, působení abiotických a biotických činitelů apod.). Optimalizací vybraných faktorů tohoto uspořádání lze při respektování všech faktorů hospodářsko-ekologických navrhnout možnosti nápravy stavu.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
05/02/07
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
1