ProjektyHelp


05/02/05 Vliv chemického složení a anatomické stavby dřeva na jeho vlastnosti

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
      
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vlastnosti jsou významným způsobem ovlivněny především druhem dřeva a jeho strukturou na všech jeho úrovních (tzn. submikroskopickém, mikroskopickém a makroskopickém měřítku). Další významný faktor, který ovlivňuje výsledné vlastnosti dřeva je chemické složení dřeva, tj. procentické zastoupení hlavních chemických složek dřeva – celulosy, hemicelulosy a ligninu. Cílem práce je popsat mechanické chování vybraných druhů dřeva při statickém a dynamickém namáhání ve vztahu ke stavbě dřeva (např. šířka letokruhu, rozměry anatomických elementů) a chemickém složení dřeva. Vzhledem k variabilitě struktury a chemického složení dřeva po poloměru a výšce kmene je dalším z cílů práce popsat proměnlivost mechanických vlastností v závislosti na poloze v kmeni.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
05/02/05
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
44