ProjektyHelp


05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větrem

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
Výsledky   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Stav a vlastnosti rostlého dřeva utvářeného v různých klimatických a stanovištních podmínkách výrazně ovlivňují chování stromu vystaveného různým stresovým situacím. Pokud se budeme snažit pochopit chování jednice na vzniklou situaci (vliv větru), musíme dostatečně detailně popsat geometrii stromu, vlastnosti dřeva a v neposlední řadě působící zatížení a ukotvení stromu. Pod pojmem geometrie stromu rozumíme variabilitu dendrometrických veličin (výška stromu, průměr kmene, výška koruny, tvar koruny…). Tyto veličiny zjišťujeme na konkrétní jedinci a v dané lokalitě. Materiálové vlastnosti lze stanovit pomocí nedestruktivní metody založené na interpretaci rychlosti šíření zvuku dřevem. Působícím zatížením rozumíme vliv převládajících větrů v součinnosti s okolní dispozicí. Předmětem práce je sestavení numerického modelu pro SM typ dřeviny. Tento reálný geometrický model (různý tvar, členění a propustnost koruny, expozice svahu) s možností variability materiálové vlastnosti dřeva po výšce ve kmeni bude možno zatížit prouděním vzduchu a získat statickou (dynamickou) odezvu konkrétního stromu. Celý numerický model bude tvořen parametricky (parametry výpočtu jsou zadány před sestavením numerického modelu, který je následně automaticky vypočítán) v programu ANSYS pracujícím na principu konečných prvků. Tímto postupem lze například stanovit provozní bezpečnost stromu v městské zástavbě čí, ve volné krajině.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
05/02/04
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
7