ProjektyHelp


04/04/02 Ochrana lesa a biodiverzity z hlediska managementu ZCHU

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
      Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Biodiverzita je jedním z nejvýraznějších faktorů, které ovlivňují stabilitu lesních ekosystémů a je jedním z nejvýraznějších cílů ochrany přírody ve ZCHU nejen z hlediska ČR, ale i z hlediska evropského prostoru. S ohledem na specifickou vazbu na tlející dřevo jsou nejohroženější skupinou organismy vázané na dřevo, ať již jde o dřevní houby, dřevní hmyz či jiné skupiny organismů. Problémem je především mizející tlející dřevo určité kvality a dimenzí. Předmětem řešení je studium faktorů, které významně ovlivňují biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů v územích se zvláštním statutem ochrany. Výrazným aspektem je zhodnocení míry rizik – antropogenních i environmentálních, která narušují přirozené, především růstové a autoregulační procesy v chráněných ekosystémech. Výstupem bude soubor opatření, resp. obecných zásad jako podkladový materiál pro management těchto území. Pozornost bude věnována problematice tlejícího dřeva ve vztahu k biodiverzitě hub, zvláště dřevních. Shrnuty budou zkušenosti z analytických šetření ve zvláště chráněných územích v ČR v různých typech lesních ekosystémů v ČR. Zahrnuty budou jak ekosystémy v nejnižších polohách, jako jsou lužní lesy, tak i lesní ekosystémy středohor, zvláště pak bučiny, tak i zvláště chráněná území horských poloh. Modelová území s různým stupněm ochrany se nacházejí v CHKO Litovelské Pomoraví (lužní lesy, doubravy, dubovo – bukové porosty), CHKO Beskydy (horské smrčiny, klenová bučina, jeřábová smrčina), NP Krkonoše (horské smrčiny), CHKO Jeseníky (horské smrčiny), CHKO Pálava (doubravy, habrové doubravy), dále maloplošná zvláště chráněná území v oblastech Drahanské vrchoviny, Českomoravské vrchoviny, Chřibů apod. Využity budou stávající analytické výsledky ze zmíněných území, které v rámci řešení projektu budou doplněny o další potřebná data, rozšiřující časovou řadu sledování pro zhodnocení dynamiky vývoje sledovaného území. Ze získaných dat pak bude provedena syntéza s cílem (a) zhodnotit stávající stav, (b) zhodnotit rizika, (c) navrhnout opatření v rámci plánu péče pro sledované území, (d) generalizovat získané zkušenosti a v rámci typizace vymezit zásady pro soubor opatření v rámci managementu území se zvláštním statutem ochrany. V rámci hodnocení bude zohledněna dynamika vývoje konkrétního lesního ekosystému.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
04/04/02
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
39